OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 00005839/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Sławomir Dobosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2023r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Żarach z siedzibą w Żarach przy ul. Spokojna 20, w sali nr 120, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości zabudowanej należącej do dłużnika: Zbigniew Baby, położonej: 68-200 Żary, Dąbrowiec 6
( działka 106/3 o pow. 0,1629 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym ), dla której Sąd Rejonowy w Żarach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZG1R/00005839/3].
Suma oszacowania wynosi 89 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Żarach 32 10902561 0000 0001 3523 1344 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy ul. Spokojna 20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy licytacji