OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1R/00008162/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Sławomir Dobosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2023r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Żarach z siedzibą przy ul. Spokojnej 20, w sali nr 120, odbędzie się
druga licytacja

nieruchomości położonej: Lubanice 30, gm. Żary ( działka 237/4 o pow. 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej sprzed 1945 roku oraz budynkiem garażowo-gospodarczym pod jednym dachem ), należącej do dłużników: Anna i Paweł Śledź na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Żarach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZG1R/00008162/7].
Suma oszacowania wynosi 235 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 156 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Żarach 32 10902561 0000 0001 3523 1344 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy ul. Spokojna 20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy licytacji